Aviso legal

Condicións de uso da web de ABELLACREATIVA.COM

Este sitio web é propiedade de Olalla Diéguez Boó, 444.666.90P e con sede en C/Angustia, 2-B, 2º. 15703. Santiago de Compostela (A Coruña)

A utilización deste sitio web está suxeita ás seguintes condicións de uso. Rogámoslle que as lea atentamente. O feito de acceder a este sitio web e utilizar os materiais contidos nela implica que vostede leu e acepta, sen reserva algunha, estas condicións.

Nalgún caso, a utilización dalgún dos espazos ou servizos contidos neste sitio web pode estar suxeita a condicións particulares de utilización. En especial, este é o caso da Presentación e Programación de Contidos sobre a empresa Abella Creativa, cuxas condicións de uso figuran nas páxinas de presentación do mesmo. Lea atentamente ditas condicións. A utilización de tales servizos significará a aceptación das condicións particulares que lles sexan aplicables.

 

Condicións de uso

Este sitio web contén materiais preparados ABELLA CREATIVA con fins unicamente informativos. O usuario debe ter en conta que tales materiais puidesen non reflectir a actualidade sobre o sector máis recente. Estes materiais poden ser modificados, desenvolvidos ou actualizados sen notificación previa.

Os materiais contidos neste sitio web non poden ser considerados, en ningún caso, como substitutivos. O acceso a estes materiais non pretende constituír nin implica relación algunha entre usuario e portal web, nin calquera outro tipo de relación de confianza ou profesional entre ABELLA CREATIVA e o usuario deste sitio web. Por iso, o usuario non debe actuar sobre a base da información contida na mesma, sen recorrer previamente ao correspondente asesoramento profesional.

As ligazóns ou links que contén este sitio web poden conducir ao usuario a outros sitios e páxinas web xestionados por terceiros, sobre as que ABELLA CREATIVA non exerce ningún tipo de control.

ABELLA CREATIVA non responde nin dos contidos nin do estado dos devanditos sitios e páxinas web, e o acceso ás mesmas a través deste sitio web tampouco implica que ABELLA CREATIVA recomende ou aprobe os seus contidos.

 

Limitación de responsabilidade

Quen utiliza este sitio web, faino pola súa propia conta e risco. ABELLA CREATIVA, os seus socios, colaboradores, empregados e representantes non se responsabilizan dos erros ou omisións dos que puidesen adoecer os contidos este sitio web ou outros contidos aos que se poida acceder a través da mesma. ABELLA CREATIVA, os seus socios, colaboradores, empregados e representantes tampouco poderán ser considerados responsables por calquera danos derivados da utilización deste sitio web, nin por calquera actuación realizada sobre a base da información que nela se facilita.

ABELLA CREATIVA non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. En consecuencia, ABELLA CREATIVA non responde os danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionar ao usuario ou a terceiros.

 

Protección de datos

A información que recibe ABELLA CREATIVA dos usuarios deste sitio web, a través das consultas online é tratada coa máxima confidencialidade. Esta información é utilizada exclusivamente para responder as cuestións expostas. A información recibida non é utilizada para ningún outro fin.

ABELLA CREATIVA non utiliza cookies para acceder a información relativa aos usuarios do sitio web. Con todo, resérvase o dereito de modificar o seu criterio respecto ao uso de cookies.